2024

2023

2022

 • POZIV NEKATEGORISANIM UGOSTITELjSKIM OBJEKTIMA ZA SMEŠTAJ ZA PODNOŠENjE PRIJAVE EVIDENTIRANjA I UNOŠENjA U CENTRALNI INFORMACIONI SISTEM U UGOSTITELjSTVU I TURIZMU (eTurista)

  Prema Zakonu o ugostiteljstvu  (,,Sl. glasnik RSˮ, br. 17/2019) kojim je propisana obaveza vođenja evidencije ugostitelja i ugostiteljskih objekatakoji pružaju usluge smeštaja u kategorisanim ugostiteljskim objektima, POZIVAJU SE svi ugostitelji sa teritorije Gradske opštine Obrenovac koji pružaju usluge smeštaja u nekategorisanom ugostiteljskom objektu (privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik) da podnesu prijavu Sekretarijatu za privredu Gradske uprave grada Beograda, Odsek za turizam i ugostiteljstvo, radi evidentiranja i unošenja u Centralni informacioni sistem u ugostiteljstvu i turizmu (eTurista).

  Nekategorisani ugostiteljski objekti za smeštaj su: hostel, prenoćište, konačište, motel, han, konak, etnokuća, salaš, vila, kampiralište, kamping odmorište, kampingstop i dr.;  objekti za smeštaj  nautičkog turizma; objekti za smeštaj lovnog turizma vrste lovački dom, lovačka kuća i lovačka koliba.

  Dana 21. decembra 2019.godine stupio je na snagu Pravilnik o sadržini i načinu podnošenja prijave za nekategorisani ugostiteljski objekat za smeštaj,nekategorisani objekat za smeštaj nautičkog turizma, nekategorisani objekat za smeštaj lovnog turizma i o sadržini i načinuvođenja evidencije objekata za smeštaj (,,Sl. glasnik RSˮ, br. 90/2019).

  Podatke iz prijave ugostitelj unosi uredno i tačno.

  Prijavase podnosi posebno za svaki ugostiteljski objekat, u pisanoj formi, na drugom trajnom nosaču zapisa ili elektronskim putem, sa potvrdom prijema.

  Prijava se može preuzeti na linku : https://www.beograd.rs/cir/gradska-vlast/1769368-prijava-za-nekategorizovani-smestaj/ 

  Prijava – nekategorizovani smeštaj

  Prijavu poslati na mejl adresu : privreda.turizam@beograd.gov.rs ili poslati uz dopis (u dva primerka) na pisarnicu Gradske uprave grada Beograda, Sekretarijata za privredu, Sektor za turizam i ugostiteljstvo, Kraljice Marije 1, 11000 Beograd.

  Dopis – nekategorizovani smeštaj

2020

 • Javna nabavka 06/19 za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti radi zaključenja ugovora za Usluge organizacije kulturne manifestacije „Ulica otvorenog srca“

  Poziv za podnošenje ponuda

  Konkursna dokumentacija

  -Odluka o dodeli ugovora

  Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • Javna nabavka 05/19 za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti radi zaključenja ugovora za nabavku mazuta za SC „Žarkovo“

  Poziv za podnošenje ponuda

  Konkursna dokumentacija

  Odluka o dodeli ugovora

  -Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • Javna nabavka 04/19 za dostavljanje ponuda radi zaključenja ugovora za nabavku radova na sanaciji ravnog krova Sportskog centra Žarkovo

  Poziv za podnošenje ponuda

  Konkursna dokumentacija

  Odluka o dodeli ugovora

  -Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • Javna nabavka 03/19 za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti radi zaključenja ugovora za Usluge organizacije kulturne manifestacije „Letnji dan – Matija Ban“

  Poziv za podnošenje ponuda

  Konkursna dokumentacija

  -Odluka o dodeli ugovora

  Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 • Javna nabavka 02/19 za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti za Usluge održavanja sportskog centra „Žarkovo“

  -Poziv za podnošenje ponuda

  -Konkursna dokumentacija 

  Odluka o dodeli ugovora

 • Javna nabavka 01/19 za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti radi zaključenja ugovora za Usluge organizacije turističkog putovanja za građane opštine Čukarica

  -Poziv za podnošenje ponuda 

  -Konkursna dokumentacija

  2019

 • Javna nabavka 02/18 za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti radi zaključenja ugovora za Usluge organizacije turističkog putovanja za građane opštine Čukarica

  -Poziv za podnošenje ponuda 

  -Konkursna dokumentacija

  Javna nabavka 01/18 za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti radi zaključenja ugovora za Usluge organizacije kulturne manifestacije „Letnji dan – Matija Ban

  -Poziv za podnošenje ponuda 

  -Konkursna dokumentacija

 • Javni konkurs za izradu idejnog rešenja logoa Turističko-Sportske organizacije Čukarica
  Poziv za podnošenje ponuda
  -Izabrano rešenje preuzmite ovde.

 

Loading